Практичне навчання

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у коледжі проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, якими є кабінети, лабораторії, майстерні, колекційно-дослідне поле та навчально-виробничі об’єкти, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей виробництва і господарювання.

Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них на базі одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої професійні знання та творчо застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів коледжу передбачає безперервність та послідовність її проведення для одержання достатнього обсягу необхідних практичних знань і умінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів.

У залежності від конкретних спеціальностей у навчальному закладі велика увага приділяється таким видам практики як лабораторні роботи, практичні заняття, навчальні практики, заняття на виробництві, виробничо-технологічні та переддипломні практики.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності їх форм, тривалість і термін проведення визначається в навчальних планах та програмах з практичного навчання, які розробляються на основі типових програмах та узгоджуються з планом НУБіП України. На третьому курсі одним із завдань практики є оволодіння студентами однією або декількома робітничими професіями з переліку масових спеціальностей галузі, що відповідають фаху
навчання. Тому великі зусилля педагогічний колектив коледжу прикладає зміцненню, як навчально-матеріальної бази коледжу так і створенню сучасного методичного комплексу забезпечення практичного навчання, підготовці та перепідготовці викладачів і майстрів  виробничого навчання, щоб мати змогу отримати ліцензійне право на підготовку таких робітничих професій.

Зміст і послідовність практичного навчання визначається програмою, яка розробляється предметними та цикловими комісіями згідно з навчальними планами. Кожною ланкою практики програми передбачені різні види та форми проведення занять, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються у програмі практичного навчання з кожної спеціальності – основному навчально-методичному документі практики, зміст якої відповідає Положенню про проведення практики студентів ВНЗ та наказами і рішеннями Міносвіти та науки України. У коледжі крім наскрізних розробляються робочі програми практики, інші методичні документи, які сприяють більш високої якості проведення практик студентів. В коледжі значна увага приділяється проведенню виробничої технологічної практики, яка, як правило, проводиться в два етапи; перший період практики проводиться під керівниц-твом викладачів спецдисциплін на виробничій базі навчально-виробничих підрозділів коледжу, а другий на кращих підприємствах Київщини.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів. Виробнича практика студентів коледжу проводиться на кращих підприємствах та господарствах Київської області, станціях ветеринарної медицини, які ведуть боротьбу з хворобами с.г. тварин, РЕСах, рибкомбінатах, рибомеліоративних станціях та рибгоспах України.