Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

«Нації вмирають не від інфаркту. Їм спочатку відбирає мову»
Костенко Л.

Склад циклової комісії

Циклова комісія об’єднує педагогічних працівників соціально-гуманітарного циклу:

Світлана
Петрівна
СКУРАТІВСЬКА

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист. “Відмінник освіти України. Відмінник аграрної освіти та науки України.” Відмінник освіти “.
Працює в коледжі з 1997 р.

Ольга
Анатоліївна
БІЛАН

ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” ,
викладач-методист.
Працює в коледжі з 2003 р.

Марія
Григорівна
СИВУРА

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія ” спеціаліст вищої категорії”,
викладач-методист. “Відмінник народної освіти”.
Працює в коледжі з 1984 р.

Вадим
Семенович
КРИВОНОС

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”,
старший викладач.
Працює в коледжі з 1987 р.

Василь
Миколайович
МЕЛЬНИК

ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст”, провідний економіст
Працює в коледжі з 2003 р.

Тетяна
Володимирівна
КОСТЕНКО

ВИКЛАДАЧ

Завідувач відділення “Аграрний бізнес”. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист.
Працює в коледжі з 1995 р.

Наталія
Миколаївна
МОРГУН

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії “.
Працює в коледжі з 2006 р.

Андрій
Вікторович
ЯРИГІН

ВИКЛАДАЧ

Клаліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”.
Працює в коледжі з 2012 р.

Олена
Миколаївна
ХОМЕНКО

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії” .
Працює в коледжі з 2003 р.

Крістіна
Аргенівна
ГРИГОРЯН

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія ” спеціаліст II категорії “.
Працює в коледжі з 2022 р.

Ірина
Миколаївна
ДЕЦЬ

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст”, провідний фахівець (юрист).
Працює в коледжі з 2020 р.

Андрій
Андрійович
ВОЛКІВСЬКИЙ

ВИКЛАДАЧ

Клаліфікаційна категорія “спеціаліст”.
Працює в коледжі з 2024 р.

Катерина
Миколаївна
КОСТЮЧЕНКО

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії” .
Працює в коледжі з 2003 р.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням професійного рівня, подають матеріали до фахових видань, обмінюючись досвідом на освітніх платформах «НаУрок», «Всеосвіта», «Суперурок» та ін., проводять показові заняття, семінари, тематичні лекторії, конференції до історико-культурних подій, виховні заходи, організовують і проводять екскурсії до історико-культурних об’єктів України; постійно проводять профорієнтаційну роботу, примножуючи імідж коледжу.
Значну роль у формуванні сучасного світогляду студентської молоді, вихованні патріотизму, національної свідомості, професійній підготовці спеціалістів відіграють соціально-гуманітарні дисципліни, у засвоєнні яких провідна роль належить викладачам історії України, всесвітньої історії, філософії, соціології, культурології, правознавства,  української мови і літератури, зарубіжної літератури, об’єднаним у циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін. У складі циклової комісії працюють  досвідчені, талановиті, ініціативні  викладачі, які постійно дбають про підвищення професійного рівня, експериментують, впроваджують сучасні форми і методи в освітній процес, беруть участь у вебінарах, конференціях, майстер класах, обласних методичних об`єднаннях, професійних конкурсах, активно долучаються до проведення виховної роботи в коледжі. Під керівництвом викладачів циклової комісії студенти проводять науково-дослідницьку роботу, виступають на конференціях, беруть участь у всеукраїнських Інтернет олімпіадах, у виховних заходах різного рівня. Пріоритетними напрямками роботи викладачів комісії є:
  • реалізація інноваційних технологій на основі сучасної педагогічної науки;
  • розробка сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження в освітній процес;
  • забезпечення якісної підготовки студентів, що передбачає розвиток особистості сучасної людини, її інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення й самореалізації;
  • розвиток ключових компетентностей, критичного мислення, творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів освітньої діяльності;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту, зацікавленості, креативного вирішення завдань;
  • індивідуалізація освітньої діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань, культури, толерантності, творчої, всебічно розвиненої, свідомої особистості з активною життєвою позицією;
  • виховання етно-національних, патріотичних, загальнолюдських, особистісних якостей у громадян-патріотів України на основі принципів особистісно орієнтованої освіти, сучасних дидактичних методик, діалогу культур, усвідомлюючи всю важливість завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вмінням правильно оцінювати реалії часу і відстоювати та захищати свої погляди, переконання й ідеали.
Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами. Викладачі циклової комісії велику увагу приділяють  виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання  формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали. Чітко сплановані та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів. Виховання студентів здійснюється у дусі патріотизму, толерантності, утвердженню ідеалів демократії, активної громадянської позиції. Під час навчання застосовуються різноманітні форми і методи проведення занять. Під керівництвом досвідчених викладачів циклової комісії студенти проводять науково-дослідницьку роботу, виступають на конференціях, беруть участь у всеукраїнських Інтернет олімпіадах, у виховних заходах різного рівня.  Зокрема, учасниками і переможцями XVII Всеукраїнської інтернет-олімпіади з історії (Весна 2023) стали студенти групи В-12 відділення «Ветеринарна медицина»  під керівництвом викладача Хоменко О.М. Викладачі Скуратівська С.П., Сивура М.Г., Хоменко О.М., Яригін А.В. були керівниками студентських досліджень, доповідей на  науково-практичній конференції «Шляхи розвитку науки, освіти, суспільства в умовах сьогодення» для викладачів та студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, організованій ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», що проводилася у березні 2023 року. Робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності, розвиток творчих здібностей та критичного мислення студентів, формування національної свідомості, патріотизму, загальнолюдських та національних цінностей, виховання соціально-активної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання.
gum_7