Юридична та кадрова служби

Юридичний  відділ

є структурним підрозділом  Немішаївського  фахового коледжу НУБІП України, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору коледжу.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, наказами і розпорядженнями директора.

Положення про юридичну службу

Основні функції  відділу:

 • забезпечує правильне застосування у коледжі нормативно-правових актів законодавства та інших документів, подає директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю закладу освіти;
 • відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис директору коледжу;
 • організовує роботу, пов’язану з укладенням різного виду договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);
 • здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає директору коледжу для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, представляє інтереси коледжу у судах;
 • здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого у коледжі порядку пред’явлення і розгляду претензій;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документів правоохоронних і контролюючих органів;
 • сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань;
 • веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників коледжу, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

«Жити – значить працювати. Праця є життя людини»
Вольтер

Кадрова робота

Ефективність діяльності колективу коледжу залежить від якісного кадрового забезпечення.

Робота з формування кадрового потенціалу регулюється «Положенням про ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», трудовим договором, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими документами.

Відділ кадрів є структурним підрозділом коледжу і підпорядкований директору коледжу.

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу коледжу та кожної особи окремо.

Підбір кадрів здійснюється з урахуванням освіти, ділових та професійних якостей претендентів на займані посади. У відділі, який очолює Тимошенко Марія Вікторівна,  працюють завзяті молоді перспективні фахівці. 

Основні напрямки діяльності  відділу кадрів:

– Організація і проведення кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.

– Організація своєчасного прийому, переводу і звільнення працівників, облік особового складу, його структурних підрозділів.

– Ведення особових справ працівників, внесення в них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю; заповнення, облік і зберігання трудових книжок.

– Проведення підрахунку трудового стажу, оформлення документів, необхідних для призначення пенсії працівникам коледжу.

–  Видача довідок про трудову діяльність працівників коледжу.

– Здійснення заходів щодо заохочення працівників за успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, виконання додаткових робіт з підготовки та проведення освітнього процесу, особисті успіхи у науковій, навчальній та методичній роботі, виконання обсягів робіт, що не пов’язані з посадовими обов’язками працівників, дбайливе ставлення  до майна коледжу, виконання вимог законодавства щодо охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.